Semasa

”Tunggu Dan Lihat, Mungkin Sɑyɑ Akɑn KembɑIi Jɑdi PM” – Muhyiddin

ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴄᴀʟᴏɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɪꜱɪ ᴋᴇᴋᴏꜱᴏɴɢᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

“ᴍᴀʀɪ ᴋɪᴛᴀ ʟɪʜᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪ ꜱᴏᴀʟ ᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

“ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ ᴋᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ, ꜱᴀʏᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴛᴇʀʙᴇꜱᴀʀ. ɪ ᴛʜɪɴᴋ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴄᴏɴꜰɪʀᴍ ᴏɴ ᴛʜᴀᴛ ɪꜱꜱᴜᴇ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴀʀᴜꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ.

ᴊɪᴋᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴅᴇᴛɪᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴄᴀᴛᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴇʟᴜᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ 2015, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪᴘᴇᴄᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ɴᴀᴊɪʙ ʀᴀᴢᴀᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʟɪʙᴀᴛᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴇᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴋᴀɴᴅᴀʟ 1ᴍᴅʙ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴜᴍɴᴏ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀʀᴛɪ-ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴜᴍᴜᴍ 2018 ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ ᴅʀ ᴍᴀʜᴀᴛʜɪʀ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴀᴋᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴛᴜᴍʙᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ 2020, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ, ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜᴍᴘᴜᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴅɪɢᴀɴɢɢᴜ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋʟᴇᴘᴛᴏᴋʀᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴊᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴀᴊɪʙ ᴅᴀɴ ᴀʜʟɪ-ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ. ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴛɪᴀᴅᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴀʜʟɪ-ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ.

“ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴄᴏɴᴠɪɴᴄɪɴɢ ᴀɴᴅ ꜰᴏʀᴍɪᴅᴀʙʟᴇ, ᴛᴀᴘɪ ᴛᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴘᴜɴ, ɴᴏᴛ ᴇᴠᴇɴ ᴄᴏɴᴠɪɴᴄɪɴɢ, ɴᴏᴛ ᴇᴠᴇɴ ꜰᴏʀᴍɪᴅᴀʙʟᴇ.

“ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ, ᴋɪᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ, ᴋɪᴛᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋɪɴɪ ᴛᴇʀꜱᴇʀᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɢᴏɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴄᴀʟᴏɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴇᴍᴀᴛɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴀʜʟɪ-ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ꜱᴇʟᴀʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ.

“ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ, ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴄᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜰɪᴋɪʀᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ. ᴍᴀᴄᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴘᴀꜱ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴘɪʟɪʜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴅ, ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ, ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴀɢᴜɴɢ ᴀᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇɢɪᴛᴜ? ɪᴛᴜ ʟᴜᴀʀ ʙᴀᴛᴀꜱ ᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ.

ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴜᴀɪ ɢᴀʙᴜɴɢᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴘɴ) ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴘᴀʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴘ ᴅɪ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴄᴀʟᴏɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴀʀᴛɪ.

“ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʟᴏɴ? ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀᴜ ʟᴀɢɪʟᴀʜ.”

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴɢᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴅᴀᴋꜱᴛᴀʙɪʟᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴊɪᴋᴀ ᴀɴɢᴋᴀ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ.

“ᴍᴀʟᴀʜᴀɴ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʟᴀɪɴ ᴘᴜɴ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪɢᴀ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ꜱᴀᴊᴀ.”

ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ᴀɢᴏɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴀᴋʟᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱᴜʟ ᴜɴᴅɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴡᴀɴ 2022 ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ.

sumber: msianow

Pihak admin tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman social ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Ya.

1 thought on “”Tunggu Dan Lihat, Mungkin Sɑyɑ Akɑn KembɑIi Jɑdi PM” – Muhyiddin”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *