Semasa

Gara2 Tergᴏda Dgn Kecantikan ‘Pᴏndan’, Lelaki lni Sanggup Cerɑikan lsteri & TinggɑIkan Anɑk2

ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴀʀ ᴄɪɴᴛᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴛʀᴀɴꜱɢᴇɴᴅᴇʀ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪɴɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.ꜱᴛᴀꜱʏᴀ ʙᴡᴀʀʟᴇʟᴇ, ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ, ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʀᴜꜱɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ᴊᴀʟᴀɴ ᴇᴋᴏʀᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ꜱᴛᴀꜱʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴜʙᴀʜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴜʙᴜʜɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴀʟᴀᴛ ᴋᴇʟᴀᴍɪɴ, ʜɪᴅᴜɴɢ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ᴘᴀʏᴜᴅᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ꜱᴛᴀꜱʏᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ꜱɪɢɪᴛ. ᴅɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʙɪꜱɪᴋ-ʙɪꜱɪᴋ ᴛᴇᴛᴀɴɢɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ꜱᴀʟᴜʀᴀɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴍᴏᴘ ᴘᴀᴅᴀ 5 ᴏɢᴏꜱ 2019, ꜱɪɢɪᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴀʀ ᴄɪɴᴛᴀ ꜱᴛᴀꜱʏᴀ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ꜱᴛᴀꜱʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱɪɢɪᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀʟɪɴᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ.

“ᴀᴡᴀʟ ᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪɢɪᴛ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴀᴘᴀʀᴛᴍᴇɴᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ. ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴇʟᴇᴘᴀᴋ ᴅɪ ᴋᴏʟᴀᴍ ʀᴇɴᴀɴɢ, ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪᴀ ᴀᴊᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴛᴀꜱʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇɢᴜʀ ᴅɪᴀ ᴅᴜʟᴜ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜ ꜱɪɢɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴛᴀꜱʏᴀ ᴅɪʟᴀɴᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ.

ꜱɪɢɪᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ꜱᴛᴀꜱʏᴀ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ʙᴇᴋᴀꜱ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ʟᴀɢɪ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴀɴᴀᴋ.

“ᴛʀᴀᴜᴍᴀ? ᴏʜ ᴛɪᴅᴀᴋ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ʟᴀɢɪ. ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ, ꜱɪɢɪᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴀɪᴋ. ꜱᴛᴀꜱʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʙᴀɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ɪꜱᴛᴇʀɪ.

“ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ ꜱɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴊᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴊᴀʟᴀɴ-ᴊᴀʟᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀʟʟ, ʙᴇʟɪ ɪᴛᴜ ɪɴɪ. ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴋᴀᴍɪ (ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ɪꜱᴛᴇʀɪ) ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɪᴋ. ᴀᴅᴀᴋᴀʟᴀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀʟᴀᴍ ᴅɪ ꜱɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴊᴀɴᴛɪɴᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴅᴏꜱᴀ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ᴄɪᴘᴛᴀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴀʟᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘᴇᴛᴜɴᴊᴜᴋ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ. ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴏꜱᴀ ʙᴇꜱᴀʀ.

ꜰɪʀᴍᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ: “ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴍᴇɴᴏʟᴏɴɢ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴏꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴢᴀʟɪᴍᴀɴ.” (ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ᴍᴀɪᴅᴀʜ: 2)

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ꜱᴏꜱᴏᴋ ᴠɪᴀ ᴛʜᴇɴᴏᴛᴀ3

Pihak Admin tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman social ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Ya.

1 thought on “Gara2 Tergᴏda Dgn Kecantikan ‘Pᴏndan’, Lelaki lni Sanggup Cerɑikan lsteri & TinggɑIkan Anɑk2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *