Semasa

Bayi Ditɑnɑm Hidᴜp2 Dalam Tanah, DiseIamatkan Oleh Salakan Anjing Cɑcɑt Yang Kuat

ᴋᴇꜱ ʙᴜᴀɴɢ ʙᴀʏɪ ɴɪ ᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ, ᴊᴀᴅɪ. ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɴɪ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀʏɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ-ʜɪᴅᴜᴘ ᴅɪ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ, ᴀɴᴊɪɴɢ ᴄᴀᴄᴀᴛ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴘɪɴɢ ᴘᴏɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇʙᴀɴɢɢᴀᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢɴʏᴀ ᴅɪ ᴛɪᴍᴜʀ ʟᴀᴜᴛ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ, ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀʏɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋᴜʙᴜʀᴋᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴏʟᴇʜ ɪʙᴜɴʏᴀ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴜ, ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴀɴᴊɪɴɢ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴀʟɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴘᴇᴛᴀɴɪ ᴋᴇ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀɴ ɴᴏɴɢ ᴋʜᴀᴍ, ᴅɪ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴄʜᴀᴍ ᴘʜᴜᴀɴɢ, ᴜᴛᴀʀᴀ ᴛɪᴍᴜʀ ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ. ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ᴘɪɴɢ ᴘᴏɴɢ, ᴘᴇɴɢɢᴀʟɪᴀɴ ᴀɴᴊɪɴɢ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀᴋɪ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ, ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛ ʙᴀʏɪ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʙᴀʏɪ ᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʜɪᴅᴜᴘ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɢᴀᴅɪꜱ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 15 ᴛᴀʜᴜɴ, ʏᴀɴɢ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ, ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ᴍᴇɴɢᴜʙᴜʀᴋᴀɴ ᴍᴀʏᴀᴛ ʙᴀʏɪ ᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴄᴜʙᴀᴀɴ ᴍᴇᴍʙɴᴜʜ. ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴀᴋᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ. ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɢᴀᴅɪꜱ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ʙᴀʏɪ ɪᴛᴜ, ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ.

Bayi Ditɑnɑm Hidᴜp2 Dalam Tanah, DiseIamatkan Oleh Salakan Anjing Cɑcɑt Yang Kuat

ᴋᴏʟᴏɴᴇʟ ᴋᴏʟᴏɴᴇʟ ᴘᴀɴᴜᴡᴀᴛ ᴘᴜᴛᴛᴀᴋᴀᴍ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴄʜᴀᴍ ᴘʜᴜᴀɴɢ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: “ɢᴀᴅɪꜱ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀɢᴀ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴘꜱɪᴋᴏʟᴏɢɪ ᴅᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴀᴋᴜᴛ. ᴅɪᴀ ᴍᴇɴʏᴇꜱᴀʟ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴏʀᴏɴɢᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ. ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋᴜᴛ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴅɪᴀ ʜᴀᴍɪʟ,” – ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴛʜᴇ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ

ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪᴡᴀᴊɪʙᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢᴀᴅɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴜʙᴀᴀɴ ᴘᴇᴍʙɴᴜʜᴀɴ.

Bayi Ditɑnɑm Hidᴜp2 Dalam Tanah, DiseIamatkan Oleh Salakan Anjing Cɑcɑt Yang Kuat

ᴘɪɴɢ ᴘᴏɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴛᴀʜᴜɴ, ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ, ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴛɪɴʏᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴀᴋꜱɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ɴɪ. ᴘᴇᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ, ᴜꜱᴀ ɴɪꜱᴀɪᴋᴀ, 41, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴇʟɪʜᴀʀᴀ ᴀɴᴊɪɴɢ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʟᴀʜɪʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴇᴋᴏʀ ᴀɴᴊɪɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɪᴋ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴀɴᴊɪɴɢ ᴍᴇɴʏᴀʟᴀᴋ ᴅᴀɴ ʙᴀʏɪ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴅɪ ʟᴀᴅᴀɴɢ ꜱɪɴɢᴋᴏɴɢ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ.

Bayi Ditɑnɑm Hidᴜp2 Dalam Tanah, DiseIamatkan Oleh Salakan Anjing Cɑcɑt Yang Kuat

ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ: “ᴘɪɴɢ ᴘᴏɴɢ ᴅɪʟᴀɴɢɢᴀʀ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ, ᴊᴀᴅɪ ᴅɪᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴜᴘᴀʏᴀ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴇʟɪʜᴀʀᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴛɪᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴀᴛ, ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ʟᴀᴅᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀᴍᴘᴜɴɢ ʟᴇᴍʙᴜ ꜱᴀʏᴀ. ᴅɪᴀ ᴅɪꜱᴀʏᴀɴɢɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ. ɪᴀ ᴍᴇɴᴀᴋᴊᴜʙᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ɪᴛᴜ. ”

Pihak SantaiViral tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman social ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Ya.

303 thoughts on “Bayi Ditɑnɑm Hidᴜp2 Dalam Tanah, DiseIamatkan Oleh Salakan Anjing Cɑcɑt Yang Kuat”

  1. Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet – acheter mГ©dicaments Г  l’Г©tranger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *