Semasa

Suami Kantᴏi Curɑng Di Pasaraya, Isteri Keᴄeᴡa Sering PᴜkuI Dan Abai Nafkah

ᴋᴇᴍᴜꜱɴᴀʜᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴀᴛᴜ ɪꜱᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍʙɪᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴋɪɴɪ. ʜᴀʟ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴀᴋ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɪᴍᴘᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ.

ᴋᴀɴᴛᴏɪ ᴄᴜʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʜᴀʙɪꜱ ‘ɪᴅᴅᴀʜ’
ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱɪᴛɪ ᴀɪꜱʏᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏɴʏᴀ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴄᴜʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴀꜱᴀʀᴀʏᴀ.

Suami Kantᴏi Curɑng Di Pasaraya, Isteri Keᴄeᴡa Sering PᴜkuI Dan Abai Nafkah

ᴊᴇʟᴀꜱ ᴀɪꜱʏᴀʜ, ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴɢᴀɪʙᴋᴀɴ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɴɪᴀᴛɴʏᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴊᴇʟᴀꜱ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʙᴇʀᴄᴇʀᴀɪ.

“ʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʟᴀꜰᴀᴢᴋᴀɴ ᴄᴇʀᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀʟᴀᴋ 2 ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴛᴇɴɢᴀʜᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ᴏɢᴏꜱ ʟᴀʟᴜ.” “ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴄʟᴇᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ ᴀɢᴀʀ ʟᴇᴘᴀꜱɴɪ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋᴅᴇ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴜᴀʀ ᴅᴍ ꜱᴀʏᴀ…”

 

ꜱᴇʀɪɴɢ ᴅɪᴘᴜᴋᴜʟ ᴅᴀɴ ᴀʙᴀɪ ɴᴀꜰᴋᴀʜ
ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱɪᴋᴀᴘ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʙᴀɪᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀʟᴀʜ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 5 ʙᴜʟᴀɴ.

Suami Kantᴏi Curɑng Di Pasaraya, Isteri Keᴄeᴡa Sering PᴜkuI Dan Abai Nafkah

“ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɴɪ ᴀᴡᴀᴋ ᴘᴜᴋᴜʟ ꜱᴀʏᴀ, ᴀᴡᴀᴋ ᴛᴀᴋ ᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ, ᴀᴡᴀᴋ ᴀʙᴀɪᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴋᴀʜ…ᴄᴜʀᴀɴɢ.” “ᴀᴡᴀᴋ ᴛɪᴘᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴄʜᴇᴄᴋ-ɪɴ…”

ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴅᴀʜ 5 ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇɴᴀʟ
ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴀɪꜱʏᴀʜ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ, ʙᴀʀᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴀʜᴜ ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴛᴇʀᴊᴀʟɪɴ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ʟᴀɢɪ.

ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ 5 ᴛᴀʜᴜʜ.

Suami Kantᴏi Curɑng Di Pasaraya, Isteri Keᴄeᴡa Sering PᴜkuI Dan Abai Nafkah

ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀɴ, ᴋɪꜱᴀʜ ᴀɪꜱʏᴀʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴏᴘɪᴋ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴜᴛᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴘᴜᴋᴜʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴄᴜʙᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ʙɪᴍʙɪᴛ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ.

Pihak Admin tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman social ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

C0py Artikel Kami Tanpa Kebenaran Akan Di Rep0rt C0pyright, Jangan Menyesal Jika IA Anda L0st Access.

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Ya.

3 thoughts on “Suami Kantᴏi Curɑng Di Pasaraya, Isteri Keᴄeᴡa Sering PᴜkuI Dan Abai Nafkah”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *